Norsk medinsinstudentforening &
Medisinernes seksualopplysning

Medisinere for innføring av samtykkelov

Sex uten samtykke er voldtekt

Medisinere for innføring av samtykkelov

Sex uten samtykke er voldtekt

0
medisinstudenter og leger har skrevet under så langt

Voldtekt i Norge i dag

Norge i dag har vi svært høy forekomst av seksuelle overgrep og voldtekt. Nesten én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet [1]. Likevel anmelder bare én av ti voldtektsutsatte kvinner overgrepet til politiet, og åtti prosent av voldtektsanmeldelsene ender med henleggelse [2]. Norsk straffelov definerer voldtekt som seksuell omgang med bruk av vold eller trusler, eller med en person som ikke er i stand til å gjøre motstand [3]. Med andre ord regnes ikke seksuell omgang uten samtykke i seg selv som voldtekt etter norsk lov.

Et folkehelseproblem

En voldtekt er en alvorlig krenkelse av en persons integritet,og kan ha omfattende og langvarige konsekvenser for både fysisk og psykisk helse [4, 5]. Også den manglende muligheten til å få oppreisning i rettssystemet kan være en stor belastning. Voldtekt er et folkehelseproblem, og det er viktig at dette tas på alvor. Vi kan ikke godta en situasjon hvor det er mer eller mindre straffefrihet for voldtekt [6], slik det er i Norge i dag. FN har gjentatte ganger uttrykt bekymring for at Norge ikke legger mangel på samtykke til grunn for straffelovens definisjon av voldtekt [7]. Som medisinere krever vi derfor at Norge følger etter Sverige og Danmark, og innfører en samtykkebasert voldtektslovgivning, en samtykkelov.  Vi trenger et lovverk som definerer voldtekt som seksuell omgang uten samtykke!

Med denne underskriften krever vi at:

 1. At mangel på samtykke må legges til grunn for straffelovens definisjon av voldtekt.
 2. At seksuelle overgrep og voldtekt anerkjennes som et folkehelseproblem. Dette må i større grad må forebygges aktivt og bekjempes med konkrete tiltak, inkludert mer helhetlig seksualundervisning. 
 3. At mennesker som har blitt utsatt for voldtekt får bedre muligheter til å kunne få oppreisning og rettferd i rettssystemet.

Organisasjoner som stiller seg bak

MSO
Oslo

MSO
Trondheim

MSO
Bergen

MSO
Tromsø

Norsk medisinstudentforening
(Nmf)

Hvorfor trenger vi en samtykkelov?

 1. Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem i Norge.
  Hver femte jente og 1 av 14 gutter opplever et seksuelt overgrep før fylte 18 år. 9,4 % av alle kvinner har vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet [8]. Medisinere bør engasjere seg nettopp fordi voldtekt er så utbredt og kan ha store og langvarige helsekonsekvenser, som angst, depresjon, søvnvansker, smerter og posttraumatisk stresslidelse [9, 10].

 2. Voldtekt skjer også i fravær av vold, trusler eller at den som blir utsatt er i våken tilstand.
  Ifølge en svensk rapport reagerte syv av ti voldtektsutsatte kvinner med å «fryse» da de ble utsatt for overgrep [11]. Dette fenomenet, også kjent som tonisk immobilitet, er en vanlig respons på opplevd livsfare, og dekkes ikke godt nok av dagens lovgivning

 3. Det er utilstrekkelig rettsvern for mennesker utsatt for voldtekt.
  Åtti prosent av voldtektsanmeldelsene ender med henleggelse. Av sakene som kommer til retten ender hver tredje sak med frifinnelse [2]. Mange går altså gjennom psykisk utfordrende rettsprosesser til ingen nytte.

 4. Erfaringer fra andre land tydeliggjør de positive effektene av en samtykkelov.
  Sverige har innført samtykkelov i 2018. En evaluering av loven i 2020 viser at den har resultert i at flere ble tiltalt og dømt for voldtekt [12]. Å innføre en samtykkelov i Norge vil gi bedre mulighet til rettferdighet for voldtektsutsatte. En samtykkelov vil i tillegg ha en viktig forebyggende og holdningsskapende effekt, og sende et tydelig signal om at sex uten samtykke er voldtekt.

 5. Seksualundervisning med loven i ryggen.
  Medisinstudenter har lang tradisjon for å drive med seksualundervisning og holdningsskapende arbeid gjennom organisasjonen Medisinernes Seksualopplysning (MSO). Lovens definisjon av voldtekt må stemme overens med det budskapet vi står med i klasserommet for å kunne få til en nødvendig holdningsendring.

 6. Norge undergraver menneskerettigheter pålagt av FN.
  FN har uttrykt bekymring på grunn av den høye forekomsten av voldtekt i Norge [7], og en av anbefalingene som FN kommer med er at definisjonen av voldtekt endres. I tillegg er straffelovens definisjon av voldtekt ikke i overenstemmelse med Istanbul-konvensjonen som Norge har signert og ratifisert. [13, 14]

 7. Ikke alle som utsetter andre for voldtekt er klar over hva de faktisk har gjort.
  Forebygging er vel så viktig som straff, om ikke viktigere. En samtykkelov kan bidra til bevisstgjøring rundt sex og samtykke, og skape en holdningsendring hos den enkelte hva gjelder dette.

Krev at straffeloven i Norge skal definere sex uten samtykke som voldtekt

Underskriftene skal brukes til politisk arbeid med samtykkelov, men kun anonymt i form av et samlet antall. Personidentifiserbare opplysninger deles ikke med andre. Personopplysningene vil bli slettet ved kampanjens slutt, senest om et år.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene 
Vi behandler er Norsk medisinstudentforening ved leder Håvard Ulsaker. 

Kontaktinformasjonen til Norsk medisinstudentforening er:
Forretningsadresse: Christiania Torv 5, 0158 Oslo
Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO
Organisasjonsnr.: 970547673

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte leder@medisinstudent.no.

Takk for at du signerte og for at du støtter kampen om at voldtekt skal defineres som sex uten samtykke i straffeloven i Norge!